MOU รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพไกลแอลกอฮอล์

20 สถาบันอุดมศึกษา “ลงนาม MOU โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์? “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอลภาคเหนือตอนบน

“20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” ร่วมกับผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาปลอดเหล้า ตัวแทนเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 20 สถาบัน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานกองทุนสนันสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมไอบิส 4 ชั้น 8 โรงแรมไอบิส สไตส์ เชียงใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับมอบหมายจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นแกนนำในการจัดโครงการ “เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน” โดยมีการพัฒนาต่อยอดโครงการอย่างเป็นรูปธรรม มทร.ล้านนา ในฐานะ แกนนำได้จัดโครงการ “สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์” ภายใต้แนวคิด “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” เป็นปีที่ 3 มี 20 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพะเยา, วิทยาลัยชุมชนแพร่, วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาอาชีวศึกษาเชียงใหม่และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมเป็นเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้สร้างเครือข่ายแกนนำบุคลากรและแกนนำนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบนอย่างมีศักยภาพและต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบนและได้แนวปฏิบัติที่ดีจากการดำเนินโครงการของเครือข่ายสนับสนุนมาตรการ นโยบายและการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อน ผลักดัน กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถาบันการศึกษาสนับสนุนแกนนำบุคลากร และแกนนำนักศึกษาในการป้องกัน รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจแอลกอฮอล์และส่งเสริมกิจกรรมป้องกันปัจจัยเสี่ยงของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนบน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth